1. <object id="uzi7w"></object>
   <label id="uzi7w"><address id="uzi7w"><output id="uzi7w"></output></address></label>
   <button id="uzi7w"></button>
    1. 程泰机械

     机器规格

     SW 系列
     机型 SW-20 SW-32 SW-42
     加工能力 最大加工直径 Ø 20 mm Ø 32 mm Ø 42 mm
     一次开夹
     最大加工长度
     复合式导套 220 / 50 mm
     ( 导套 / 无导套 )
     315 / 85 mm
     ( 导套 / 无导套 )
     180 / 110 mm
     ( 导套 / 无导套 )
     外径刀具 刀具数量 6 5 6
     刀具规格 □ 12 mm □ 16 mm □ 20 mm □ 20 mm X 1
     □ 16 mm X 5
     内径刀具 刀具数量 4 4 5
     套筒规格 ER16 ER20 ER20
     最大钻孔能力 Ø 10 mm Ø 13 mm Ø 13 mm
     最大攻牙能力 M8 x P1.25 M12 x P1.75 M12 x P1.75
     侧铣动力刀具 刀具数量 5 ~ 10 5 ~ 10 4 ~ 10
     最高转速 8,000 rpm 6,000 rpm 6,000 rpm
     伺服马达规格 1.2 kW 1.4 kW 1.4 kW
     套筒规格 ER16 ER20 ER20
     最大钻孔能力 Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 10 mm
     最大攻牙能力 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M8 x P1.25
     最大端铣能力 Ø 10 mm Ø 13 mm Ø 13 mm
     主轴 最高转速 10,000 rpm 7,000 rpm 6,000 rpm
     马达规格 ( 连续 / 30 分 ) 2.2 / 3.7 kW 5.5 / 7.5 kW 5.5 / 7.5 kW
     最小分度 0.001°
     快速进给 30 m/min.
     控制器 FANUC 31i
     定位精度 0.01 mm
     主轴中心高度 1,060 mm 1,060 mm 1,080 mm
     冷却水箱容量 260 L 425 L 425 L
     机器外观尺寸 ( 长 x 深 x 高 ) 2,410 x 1,250 x
     1,940 mm
     2,930 x 1,550 x
     2,030 mm
     2,930 x 1,550 x
     2,140 mm
     机器重量 2,300 kg 3,200 kg 3,300 kg
     背向刀具系统
     机型 SW-20 SW-32 SW-42
     背面加工能力 最大夹持外径 Ø 20 mm Ø 32 mm Ø 42 mm
     最大前取长度 80 mm 130 mm 110 mm
     最大凸出长度 30 mm 50 mm 50 mm
     背面刀具 刀具数量 4 4 4
     最高转速 8,000 rpm 5,000 rpm 5,000 rpm
     伺服马达规格 0.4 kW 0.75 kW 0.75 kW
     钻孔能力 ( 内径刀具 ) Ø 8 mm Ø 13 mm Ø 13 mm
     钻孔能力 ( 动力刀具 ) Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 6 mm
     攻牙能力 ( 内径刀具 ) M8 x P1.25 M10 x P1.25 M10 x P1.25
     攻牙能力 ( 动力刀具 ) M4 x P0.7 M5 x P0.8 M5 x P0.8
     副主轴 最高转速 8,000 rpm 7,000 rpm 6,000 rpm
     马达规格 ( 连续 / 30 分 ) 1.5 / 2.2 kW 2.2 / 3.7 kW 3.7 / 5.5 kW
     最小分度 0.001° 0.001° 0.001°

     本型录之规格如有变更,恕不另行通知。